Polityka prywatności

Opublikowano 9 kwietnia 2023
 1. Tożsamość Administratora
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa, ul. Bronikowskiego 1/201,
  02-796 Warszawa, NIP: 951 195 18 47, REGON: 389544589, prowadząca serwis pod adresem:
  www.ogarnijdiete.pl
 2. Dane kontaktowe Administratora
  Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez:
  adres e-mail:hello@ogarnijdiete.pl,
  telefonicznie pod numerem: 665182233
  lub pisemnie na nasz adres: Zdrowiej Jesz, ul. Bronikowskiego 1/201, 02-796 Warszawa
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Szopa. Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail:
  gabinet@zdrowiejjesz.pl
 4. Cele i podstawy przetwarzania:
  Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  •w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa
  zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu
  odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na firmie Zdrowiej
  Jesz Katarzyna Szopa obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  •w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa –
  podstawą prawną jest realizacja przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego
  interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest marketing
  bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa informacji
  handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail,
  notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Państwa zgodą (udzielenie tej zgody
  jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).
  Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej / aplikacji mobilnej, Państwa dane osobowe
  przetwarzane są:
  •w celu udostępnienia Państwu funkcjonalności strony internetowej / aplikacji mobilnej i utrzymania
  połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie
  uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest
  prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Państwa treści oraz
  promowanie działalności firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa;
  •w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla
  poprawienia jakości świadczonych usług przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa – podstawą
  prawną jest realizacja przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie oferty do
  oczekiwań rynkowych;
  •w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych
  reklam – podstawą prawną jest realizacja przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie
  uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest
  wyświetlanie żądanych przez Państwa treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli
  wyrazili Państwo na to zgodę,
  •na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów. W tym przypadku może dochodzić do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
  Jeśli dokonują Państwo interakcji z profilami firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa na portalach
  społecznościowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  •w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez firmę
  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań
  marketingowych na tych portalach – podstawą prawną jest realizacja przez nią prawnie
  uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest
  prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Państwa treści oraz promowanie
  działalności firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa. W tym przypadku także może dochodzić do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
  W każdym powyższym przypadku Państwa dane osobowe mogą również być przetwarzane:
  •w celu wykonania obowiązków firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wynikających z przepisów
  prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości
  finansowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z
  przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  •w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność
  przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez firmę Zdrowiej
  Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie
  uzasadnionym interesem jest wykonywanie jej praw oraz zapewnienie możliwości wykazania
  przestrzegania przez nią przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych;
  •w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile prosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych, a Państwo takiej zgody udzielą – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest
  dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.
 5. Odbiorcy danych:
  Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
  naszej firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej,
  księgowym, a także podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych. Jeżeli wyrazili Państwo na to
  zgodę, Państwa dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Państwa zgodą).
  Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na
  podstawie obowiązujących przepisów.
 6. Odbiorcy danych spoza EOG
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Państwa praw zapewniamy, że dane
  osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie: decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że
  państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; standardowych klauzul
  ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską; wiążących
  reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami
  międzynarodowych grup kapitałowych. Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eurlex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt z firmą
  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa. W celu otrzymania kopii wiążących reguł korporacyjnych prosimy o kontakt z
  podmiotami, które są ich stroną. W każdym przypadku, zanim przekażemy jakiekolwiek dane poza EOG,
  badamy czy Państwa dane będą bezpieczne.
 7. Okres przechowywania danych
  •Państwa dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:
  wykonania przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa zobowiązań wynikających z zawartych umów o
  świadczenie usług – przez okres obowiązywania tych umów;
  •udostępnienia Państwu funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas
  trwania połączenia;
  •wykonania Państwa obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa
  podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać
  Państwa dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
  •ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych
  roszczeń; marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.
  •Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, będziemy je przetwarzać do czasu
  wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to
  możliwe).
 8. Prawa podmiotów danych
  Przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich
  usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
  prawo do przenoszenia tych danych.
  Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – mają Państwo prawo do jej wycofania w
  dowolnym momencie. Wycofać zgodę można przesyłając e-mail na adres hello@ogarnijdiete.pl Cofnięcie
  zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed momentem
  cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę
  przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków firmy Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wynikających
  z przepisów prawa). Dodatkowo mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli
  podstawą jest tzw.klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6
  ust. 1 lit.e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy
  przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają nam – Zdrowiej Jesz
  Katarzyna Szopa prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne
  prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Państwu
  interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie
  mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu.
  Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Państwa danych na potrzeby marketingu
  bezpośredniego.
  Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia do nas żądania usunięcia danych. Żądanie należy zgłosić na adres email gabinet@zdrowiejjesz.pl
  Prawo żądania Państwa danych przysługuje Państwu w następujących przypadkach:
  1.jeżeli Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przez nas przetwarzane;
  2.cofnęli Państwo zgodę, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, w związku z czym, a w
  stosunku do tych danych nie istnieje inna podstawy przetwarzania;
  3.wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  4.Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5.Państwa dane muszą zostać usunięte, gdyż obowiązek usunięcia danych wynika z przepisu prawa
  powszechnie obowiązującego.
  We wskazanych powyżej przypadkach Państwa dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej
  sytuacji istnieje dla nas jeden z wyjątków przewidzianych w RODO.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
  danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
  popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 531 03 00
 10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez firmę
  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa oznaczone jako wymagane (np. w procesie rejestracji konta, w formularzu
  kontaktowym) może uniemożliwić firmie Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wykonanie usługi lub podjęcie
  żądanych działań (np. skontaktowania się z Państwem).
 11. Cookies
  Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi
  plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są
  tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub
  właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są
  usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe
  pliki cookies).
  Mogą Państwo udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez
  ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość
  określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np.poprzez blokowanie
  wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych
  plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Państwa
  urządzeniach. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażają Państwo zgodę
  na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Brak zgody na
  wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać
  poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie
  zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane
  przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na
  dostosowanie strony do Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się ze mną!

  Zapraszam do kontaktu

  Nie odkładaj spraw związanych ze zdrowiem na później, zadzwoń lub napisz